Giáo trình đại cương về công nghệ phần mềm

Giáo trình đại cương về công nghệ phần mềm


Chương 1: Đại cương về công nghệ phần mềm

 • Khái quát về lịch sử lập trình
 • Các phương diện của công nghệ phần mềm
 • Những nội dung cơ bản của công nghệ phần mềm

Chương 2: Thiết kế phần mềm

 • Nền tảng của thiết kế phần mềm
 • Phương pháp lập trình cấu trúc
 • Cấu trúc tối thiểu
 • Lập trình đơn thể
 • Phát triển chương trình bằng tinh chế từng bước
 • Phụ lục - Đơn vị trong Turbo Pascal

Chương 3: Hợp thức hóa phần mềm

 • Xác minh và hợp thức hóa phần mềm
 • Chứng minh sự đúng đắn của chương trình
 • Xây dựng chương trình
 • Các tiêu đề và quy tắc suy diễn
 • Bài tập

Chương 4: Thử nghiệm chương trình

 • Khảo sát phần mềm
 • Các phương pháp thử nghiệm

Chương 5: Đặc tả phần mềm

 • Mở đầu đặc tả phần mềm
 • Đặc tả cấu trúc dữ liệu
 • Đặc tả đại số: mô hình hóa phát triển phần mềm
 • Đặc tả hay cánh cụ thể hóa sự trừu tượng
https://www.123link.biz/coKZZVH